Pravila nagradne igre

POLETJE V HRIBIH; Roza gorska sreča

 

ORGANIZATOR

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Organizator nagradne igre je družba Josef Manner d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 98224301 (v nadaljnjem besedilu Organizator) za potrebe družbe Josef Manner d.o.o. V imenu, za račun Organizatorja in za potrebe Družbe, izvaja nagradno igro Bomark, d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija).

Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni ter se s sodelovanjem v nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

 

2. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izpelje na celotnem območju Republike Slovenije v obdobju od 20. 05. do 20. 08. 2019:

Zaključno žrebanje in podelitev nagrad bo dne 27. 08. 2019 v prostorih Bomark d.o.o. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo do 20 .08. 2019 oddali izpolnjen letak oskrbniku ene od postojank PD Ljubljana – Matica, ali ga poslali po pošti na Bomark d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. V žrebanju se lahko sodeluje z več letaki. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po e-pošti. Če se v roku 30-ih dni po prejemu obvestila o nagradi ne javi, izgubi možnost nagrade. Ob prevzemu mora predložiti osebni dokument. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Davek na podlagi Zakona o dohodnini plača prejemnik nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni PD Ljubljana-Matica, Josef Manner d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki : izpolnijo nagradni kupon (dobijo ga v planinskih postojankah PD Ljubljana Matica, na promocijskih dogodkih Manner ter na spletni strani www.slovenskealpe.si). Nagrade, ki so podeljene v nagradni igri so:

 • Triglavski dom na Kredarici . nočitev z zajtrkom za vso družino
 • Koča pri Triglavskih jezerih – nočitev z zajtrkom za celo družino
 • Dom na Komni – nočitev z zajtrkom za celo družino
 • 5x planinski nahrbtnik Manner
 • 10x sladko presenečenje Manner

V žrebanju za nagrade posameznik sodeluje s pravilnim odgovorom na vprašanje:

Na kateri nadmorski višini leži koča pri Triglavskih jezerih?

a) 1.587 m
b) 1.624 m
c) 1.685 m

Podatki, ki jih sodelujoči posreduje za sodelovanje v nagradni igri:

Ime in priimek pošiljatelja

Naslov in kraj

Poštna številka

e-naslov

EMŠO

Davčna št.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, družbi ali Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri pa potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 

5. ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka preko spletne strani www.slovenskealpe.si. Pravila nagradne igre bodo objavljena na navedeni spletni strani. https://www.facebook.com/slovenskealpe/

V nagradni igri lahko sodeluje vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

 • Z izpolnjenim nagradnim kuponom, ki ga pridobi v planinskih postojankah PD Ljubljana Matica,
 • Z izpolnjenim kuponom, pridobljenim na promocijskih dogodkih Manner
 • Z izpolnjenim obrazcem nagradne igre na spletni strani www.slovenskealpe.si

Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov organizatorja info@bomark.si. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, prav tako pa se v noben namen ne morejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradni igri.

 

ŠTEVILO PRIJAV

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom poslanih letakov.

 

NAGRADNI SKLAD

Nagrade, ki so podeljene v nagradni igri so:

 • Triglavski dom na Kredarici – nočitev z zajtrkom za vso družino
 • Koča pri Triglavskih jezerih – nočitev z zajtrkom za celo družino
 • Dom na Komni – nočitev z zajtrkom za celo družino
 • 5x planinski nahrbtnik Manner
 • 10x sladko presenečenje Manner

Posamezna vrednost = do 25-30 € / osebo

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša do 650 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, za druge nagrade ali storitve. Fotografije nagrad na promocijskih materialih so simbolične. Vse nagrade se lahko prenesejo na druge (polnoletne) osebe pod pogojem, da nagrajenec poda izrecno pisno soglasje o prenosu nagrade z overjenim podpisom pri notarju.

 

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Žrebanje nagrajencev se bo odvijalo v prostorih Agencije. Ena fizična oseba lahko na podlagi ene prijave osvoji samo eno nagrado.

Dobitnik ene nagrade krogu žrebanja, ne more, niti na podlagi drugih pravilnih prijav, prejeti ostalih nagrad. V kolikor je ista fizična oseba izžrebana dvakrat, se vsak naslednji izžrebani letak izloči.

Nagrajenci bodo izžrebani iz prejetih elektronskih odgovorov preko spletne strani ter iz prejetih kuponov, poslanih na naslov agencije oziroma oddanih v planinskih postojankah PD Ljubljana Matica.

 

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava proglasi kot neveljavna, se izžreba novi nagrajenec.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije ter nagrajencev (ime, priimek in naslov nagrajenca, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, podpisan zapisnik pa Agencija preda Organizatorju po zaključku nagradne igre.

 

NAGRAJENCI

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na Facebook strani https://www.facebook.com/slovenskealpe/, spletni strani https://www.slovenskealpe.si/ ter na omrežjih družbe Josef Manner d.o.o.

Nagrajenci bodo o dobljeni nagradi obveščeni po e-pošti.

 

PREVZEM NAGRAD

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje po teh pravilih, bo omogočen prevzem nagrade v roku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrad se bosta Agencija in nagrajenec dogovorila po telefonu ali elektronski pošti.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad se všteje v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine). Glede na vrednost posamezne nagrade (vrednost na osebo), ki znaša pod 42 €, se akontacija dohodnine ne odvede.

Če Agencija od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec sporočiti v roku 8 delovnih dni od datuma prejema poziva za predložitev podatkov, sicer ima organizator nagradne igre pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli.

Agencija lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradne igre, ter zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. sprejme odločitev, da se nagrada ne podeli, če agencija utemeljeno sklepa, da udeleženec ni spoštoval pravil nagradne igre oz. na kakršen koli drugi način krši katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

 

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca. organizator ne krije stroškov zavarovanja ali katerih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca ob urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec po vročitvi nagrade in ki nastanejo kot posledica dejanj agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja, oziroma katerih nastanka ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA ORGANIZATORJA NA OBJAVLJANJE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci soglašajo in dovoljujejo, da lahko organizator in družba, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila uporablja in javno objavlja v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video materialu njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, fotografijo, video material in druge podatke, ki mu jih udeleženec/nagrajenec ponudi na razpolago, za namen javne objave rezultatov nagradne igre, tako pri objavi nagrajenca in podelitvi nagrade, kakor tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnih materialov povezanih z nagradno igro. Na poziv organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Organizator, kot imetnik evidence osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradne igre in nagrajencev izključno za namen izvedbe nagradne igre in realizacije podelitve nagrad ter obveščanja o nagradni igri.

Nagrajenec soglaša da se njegovi osebni podatki lahko uporabijo tudi za anonimno (nepersonalizirano) analizo in statistiko dostavljenih podatkov.

 

Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer Agenciji Bomark, d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje sodelujočih o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o prejeti nagradi.

Organizator bo osebne podatke udeležencev in nagrajencev hranil v obdobju, primernem za namen izvajanja nagradne igre. V kolikor so udeleženci nagradne igre pri prijavi za sodelovanje v nagradni igri dali tudi izrecno odobritev za uporabo njihovih osebnih podatkov še za nekatere druge namene, bodo le ti uporabljeni za te druge namene vse do preklica soglasja s strani udeleženca. Udeleženci lahko v vsakem trenutku zahtevajo izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za posamezen namen. V kolikor takšen zahtevek vložijo v času trajanja nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.

Organizator lahko zbrane osebne podatke udeležencev in nagrajencev posreduje tretjim osebam v obdelavo in uporabo znotraj in izven EU, izključno za namen izvajanja nagradne igre oziroma druge namene, za katere je udeleženec dal izrecno privolitev.

Organizator si bo prizadeval uporabiti vse razumno uporabne organizacijske in tehnične ukrepe, da se osebni podatki udeležencev v nagradni igri obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

 

DAVČNE OBVEZNOSTI

Posamezen nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteje v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajence.

 

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator, in sicer se:

– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in ta pravila hranijo v prostorih organizatorja pet (5) let;

– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni organizatorja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na facebook strani https://www.facebook.com/slovenskealpe/.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja tudi ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Vse osebe, povezane z nagradno igro (npr. Organizator, Družba, Agencija, sodelujoči,…) soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 15.04.2019.