Pravila FOTONATEČAJA SLOVENSKE ALPE – EVROPSKI GORSKI BISER

ORGANIZATOR

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Organizator in izvajalec nagradne igre je Bomark, d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 99793806 (v nadaljnjem besedilu Agencija).

Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni ter se s sodelovanjem v nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

 1. TRAJANJE IN NAMEN FOTO NATEČAJA

Foto natečaj se organizira in izpelje na celotnem območju Republike Slovenije v obdobju od 01.07. do 15.09.2023.

 

Zaključni izbor fotografij in podelitev nagrad bo dne 27.09.2023 v prostorih Bomark d.o.o. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo do 15.09.2023 poslali fotografijo v predpisani ločljivosti na info@bomark.si. V žrebanju se lahko sodeluje z več fotografijami. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po e-pošti. Če se v roku 30-ih dni po prejemu obvestila o nagradi ne javi, izgubi možnost nagrade. Ob prevzemu mora predložiti osebni dokument. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Davek na podlagi Zakona o dohodnini plača prejemnik nagrade. V foto natečaju ne smejo sodelovati zaposleni PD Ljubljana-Matica, Bomark d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki : izpolnijo nagradni kupon (dobijo ga v planinskih postojankah PD Ljubljana Matica ter na spletni strani www.slovenskealpe.si).

 

Nagrade, ki so podeljene v foto natečaju, so:

 • 1 x pohodniške palice Manner (do 30  €)
 • 2 x pohodne palice Dana (do 30 €)
 • 1 x prenosna baterija NLB (Powerbank) (do 30 €)
 • 1 x košarica dobrot Loških mesnin (do 30 €)
 • 1 x darilni paket Radgonskih goric (do 35 €)
 • 3 x nagrada – Laško majica Gremo v hribe (do 25 €)
 • 1 x paket Mercator izdelkov – (do 30 €)
 • 1x zložljiv piknik stol Ljubljanske mlekarne (do 30 €)
 • 3x Red Bull četverček (do 15 €)

Podatki, ki jih sodelujoči posreduje za sodelovanje v natečaju:

 • Ime in priimek pošiljatelja
 • e-naslov (komunikacija poteka preko e-pošte)

 POGOJI ZA SODELOVANJE

Udeleženci natečaja so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja. V natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, družbi ali Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

K fotografiji pošiljatelj pripiše kraj in datum nastanka ter osnovne podatke (ime, priimek, naslov in elektronski naslov).
Digitalne fotografije sprejemamo z izvorno ločljivostjo vsaj 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov) v standardni barvni paleti RGB v jpeg formatu, kar je izhodni format večine današnjih digitalnih fotoaparatov.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v natečaju le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri pa potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 1. ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V FOTOGRAFSKEM NATEČAJU

Natečaj poteka preko spletne strani www.slovenskealpe.si. Pravila nagradne igre bodo objavljena na navedeni spletni strani. https://www.slovenskealpe.si/

V natečaju lahko sodeluje vsak slovenski državljan, starejši od 18 let in ki v času trajanja k natečaju pristopi k sodelovanju z poslano fotografijo v predpisanem formatu na elektronski naslov organizatorja.

Udeleženec lahko kadarkoli do konca natečaja in izbora fotografij prekliče sodelovanje v natečaju. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov organizatorja info@bomark.si . V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju, prav tako pa se v noben namen ne morejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v natečaju.

ŠTEVILO PRIJAV

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom fotografij.

NAGRADNI SKLAD

Nagrade, ki so podeljene v nagradni igri so:

Nagrade, ki so podeljene v nagradni igri so:

 • 1 x pohodniške palice Manner (do 30  €)
 • 2 x pohodne palice Dana (do 30 €)
 • 1 x prenosna baterija NLB (Powerbank) (do 30 €)
 • 1 x košarica dobrot Loških mesnin (do 30 €)
 • 1 x darilni paket Radgonskih goric (do 35 €)
 • 3 x nagrada – Laško majica Gremo v hribe (do 20 €)
 • 1 x paket Mercator izdelkov – (do 30 €)
 • 1x zložljiv piknik stol Ljubljanske mlekarne (do 30 €)
 • 3x Red Bull četverček (do 15 €)

 

Posamezna vrednost =  od 15 do 35 €.

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša do 290 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, za druge nagrade ali storitve. Fotografije nagrad na promocijskih materialih so simbolične. Vse nagrade se lahko prenesejo na druge (polnoletne) osebe pod pogojem, da nagrajenec poda izrecno pisno soglasje o prenosu nagrade z overjenim podpisom pri notarju.

 

IZBOR NAGRAJENCEV

Izbor se bo odvijal v prostorih Agencije. Ena fizična oseba lahko na podlagi ene prijave osvoji samo eno nagrado.

Nagrajenci bodo izbrani iz prejetih elektronskih fotografij, poslanih na naslov agencije oziroma oddanih v planinskih postojankah PD Ljubljana Matica.

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava proglasi kot neveljavna, se izžreba novi nagrajenec.
O poteku izbora se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije ter nagrajencev (ime, priimek in e-naslov nagrajenca, ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, podpisan zapisnik pa Agencija preda Organizatorju po zaključku nagradne igre.

NAGRAJENCI

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na, spletni strani https://www.slovenskealpe.si/ .

Nagrajenci bodo o dobljeni nagradi obveščeni po e-pošti.

 

PREVZEM NAGRAD

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje po teh pravilih, bo omogočen prevzem nagrade v roku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrad se bosta Agencija in nagrajenec dogovorila po telefonu ali elektronski pošti.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad se všteje v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine). Glede na vrednost posamezne nagrade (vrednost na osebo), ki znaša pod 42 €, se akontacija dohodnine ne odvede.

 

Če Agencija od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec sporočiti v roku 8 delovnih dni od datuma prejema poziva za predložitev podatkov, sicer ima organizator nagradne igre pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli.

Agencija lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradne igre, ter zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. sprejme odločitev, da se nagrada ne podeli, če agencija utemeljeno sklepa, da udeleženec ni spoštoval pravil natečaja oz. na kakršen koli drugi način krši katero koli pravilo natečaja ali določila veljavne zakonodaje.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI
V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca. organizator ne krije stroškov zavarovanja ali katerih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca ob urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec po vročitvi nagrade in ki nastanejo kot posledica dejanj agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.

PREKINITEV NATEČAJA

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja, oziroma katerih nastanka ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA ORGANIZATORJA NA OBJAVLJANJE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci soglašajo in dovoljujejo, da lahko organizator in družba, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila uporablja in javno objavlja v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video materialu njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, fotografijo, video material in druge podatke, ki mu jih udeleženec/nagrajenec ponudi na razpolago, za namen javne objave rezultatov natečaja, tako pri objavi nagrajenca in podelitvi nagrade, kakor tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnih materialov povezanih z nagradno igro. Na poziv organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

 

Organizator, kot imetnik evidence osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradne igre in nagrajencev izključno za namen izvedbe nagradne igre in realizacije podelitve nagrad ter obveščanja o natečaju. Vsi podatki so namenjeni izključno za namen natečaja in se ne bodo uporabljali za nadaljnjo evidenco, ali statistiko dostavljenih podatkov.

Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da agencija posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer.

 

Organizator bo osebne podatke udeležencev in nagrajencev hranil v obdobju, primernem za namen izvajanja natečaja. V kolikor so udeleženci pri prijavi za sodelovanje v natečaju dali tudi izrecno odobritev za uporabo njihovih osebnih podatkov še za nekatere druge namene, bodo le ti uporabljeni za te druge namene vse do preklica soglasja s strani udeleženca. Udeleženci lahko v vsakem trenutku zahtevajo izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za posamezen namen. V kolikor takšen zahtevek vložijo v času trajanja nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.

Organizator si bo prizadeval uporabiti vse razumno uporabne organizacijske in tehnične ukrepe, da se osebni podatki udeležencev v natečaju obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Posamezen nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteje v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajence.

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator, in sicer se:

– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja in ta pravila hranijo v prostorih organizatorja pet (5) let;

– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v natečaj. Odločitev organizatorja natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni organizatorja.

Organizator natečaja si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na facebook strani https://www.facebook.com/slovenskealpe/.

 

Natečaj ni organiziran s strani družbe Facebook, slednja tudi ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja natečaja ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Vse osebe, povezane z natečajem (npr. Organizator, Družba, Agencija, sodelujoči,…) soglašajo, da bodo spore iz tega natečaja reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 15.06.2023